Shawn Norton – Sharing Faith – Isaiah 40:3-5, Philemon 1:4-7
Sunday Morning Messages

 
 
00:00 / 47:01
 
1X
 
Shawn Norton – Sharing Faith – Isaiah 40:3-5, Philemon 1:4-7